Klachten

KLACHTENREGELING ACADEMIE MKB

De Academie MKB streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de opleiding binnen een termijn van 5 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Berichten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de Academie binnen werkdagen vijf dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over afgenomen producten en/of diensten?

Academie MKB doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een afgenomen product of dienst. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Doet u dat in eerste instantie bij de verantwoordelijke docent van uw cursus. Wordt dat niet naar uw genoegen afgehandeld, volg dan onderstaande klachtenprocedure. Wij zullen uw klacht in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen.

De klachtenprocedure

 1. Voorbehoud

Deze klachtenprocedure en bijbehorende geschillenregeling is voorbehouden voor afgenomen producten en diensten; dit  in aanvulling op onze studievoorwaarden

 1. Termijn indienen klacht

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij  Academie MKB. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

 1. Kenbaarheid

  Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Academie MKB kenbaar gemaakt te worden via: Academie MKB ter attentie van het Bestuur, Buitenkamp 10, 7429 AV te Colmschate of bij voorkeur via support@academiemkb.nl. Uw klacht wordt ontvangen door onze bestuurder P.G. van Dam.Academie MKB neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling en adviseert de (aspirant-)cursist om de klacht aangetekend te versturen dan wel om een e-mail ontvangstbevestiging te vragen. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant)cursist  de opleiding (variant), datum van uitvoering, de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Academie MKB zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

 2. Privacy Een klacht zal door de Academie MKB altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 Een klacht zal door de Academie MKB altijd vertrouwelijk worden behandeld. zie ook ons privacy reglement.

 1. Bevestiging klacht

  Academie MKB zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

 1. Onderzoek klacht

  Academie MKB verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

  Academie MKB wijst een behandelaar toe. De behandelaar behandelt de klacht of geschil. Deze maakt schriftelijk en gemotiveerd aan de Academie kenbaar welke bevindingen er zijn ten aanzien van de klacht of geschil en tot welke conclusies een en ander leidt. Afhandeling vindt in principe plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De officiële door de overheid gepubliceerde vakantieperiodes voor de regio’s “noord” en “midden” werken opschortend ten aanzien van deze termijn. Indien de behandelaar de afhandeling van de klacht of geschil niet binnen de gestelde termijn van vier weken kan realiseren dan wordt zulks, onder aangeven van de redenen hiervoor, schriftelijk bericht aan de indiener, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de klacht of geschil naar verwachting wel afgehandeld zal kunnen worden.

 1. Reactie op het onderzoek

  Academie MKB zal binnen de onder punt 6  gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

 1. Bewaartermijn

  Na sluiting van het dossier wordt deze nog een jaar bewaard. We sluiten het dossier drie maanden nadat we de indiener onze uitspraak medegedeeld hebben. In geval van een geschil wordt het dossier zo nodig heropend en vindt sluiting 1 jaar na de uitspraak van de geschillencommissie plaats.

Geschillenregeling

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals genoemd in artikel 13 van de studievoorwaarden. In aanvulling hierop gelden de volgende voorwaarden voor geschillen met betrekking tot opleidingen:

A.  Geschillen tussen (aspirant-)cursist en Academie MKB over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Academie/docent te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de Academie/docent aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

B.  De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 tot en met 7 van “de klachtenprocedure” bij Academie MKB heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

C.  Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen verschuldigd. Zie www.degeschillencommissie.nl voor actuele prijzen.

D.  Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Academie MKB en docenten aan deze keuze gebonden.

E.  Wanneer Academie MKB een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Academie MKB dient daarbij aan te kondigen dat zij zich, na het verstrijken van voornoemde termijn, vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

F.  Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van Academie MKB en de Studievoorwaarden van Academie MKB centraal.

G.  De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

H.  In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid A tot en met H van deze Geschillenregeling geen toepassing.

Download de klachtenregeling

U kunt hieronder de klachtenregeling downloaden.