STUDIEVOORWAARDEN

Deze voorwaarden voor trainingen en opleidingen van Academie MKB zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1    Academie MKB: Academie MKB gevestigd aan de Buitenkamp 10, 7429 AV te Colmschate, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:59617896, hierna verder te noemen Academie.

1.2    Cursus/Opleiding/Coaching/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.

1.3    Digitale onderzoeken, testen en/of scans: digitale onderzoeksinstrumenten die via een portal op internet worden aangeboden via de Academie

1.4    Cursist: elke afnemer van één van de in artikel 1.2 en 1.3 gedefinieerde diensten.

1.5    Kennisdeler en partners: externe partijen die hun kennis en of producten en diensten aanbieden via de Academie. Deze treden tijdens de uitvoering op als zelfstandig ondernemer met eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en voor eigen rekening en risico.

1.6    Docent: elke vertegenwoordiger van de Academie, kennisdelers en/of partners van de Academie die belast zijn met de uitvoering en begeleiding van trainingen en opleidingen, de begeleiding van digitale scans/testen/onderzoeken of de begeleiding van individuele cursisten.

2. Toepasselijkheid

2.1    Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-07-2015 tussen Academie en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, digitale scans en opleidingen. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1   De overeenkomst tussen de Academie/docent en cursist komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website van de Academie en door ontvangst van een elektronische en/of schriftelijke bevestiging van de bestelling.

3.2   Door het plaatsen van een bestelling op de website van de Academie stemt de cursist in met de algemene voorwaarden, deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Academie of door een van haar vertegenwoordigers.

3.3   De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op de bij de geplaatste bestelling aangegeven modules, producten en/of diensten.

3.4   Na ontvangst van een elektronische en/of schriftelijke bevestiging is er sprake van een voorlopige inschrijving.

De inschrijving voor een opleiding/cursus wordt definitief:

 • wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
 • wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.
 • wanneer er voldaan wordt aan de instroomeisen die voor de cursus gelden.

3.5   Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

4. Uitvoering cursussen

4.1   Docenten verzorgen de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.

4.2   Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.

4.3   Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

4.4   Uitval docent: indien een docent door overmacht zoals onder andere ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal kennisdeler of partner door wie het programma wordt uitgevoerd, zo mogelijk vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die de docent wordt georganiseerd.

4.5   Annulering van cursussen door de Academie: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is Academie gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.

De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. De docent zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

5. Examens

5.1   Naast het afnemen van eigen examens, leidt de Academie op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.

5.2   Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

6. Annulering cursus (door cursist)

6.1   Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :

 • annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
 • bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 • bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
 • bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 • bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 • na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

6.2   Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist de Academie schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

 • overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
 • het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
 • de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
 • de cursus doorgang vindt;
 • maximaal één jaar na datum.

Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail aan de Academie door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;

Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1   De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.2   Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.3   Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal of de ontvangst van de inloggegevens voor de digitale academie. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.

7.4  Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en  7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Academie betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

7.5   In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van Academie ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Academie terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.

7.6   Indien de cursist een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de cursist een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Academie aan de cursist van rechtswege ontbonden.

7.7   Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door de Academie/docent met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Dit geldt ook voor die situaties dat er sprake is van afstandsonderwijs waarbij de cursist al heeft ingelogd in de cursus en bij digitale scans waarbij de cursist de scan al heeft geopend.

8. Prijzen

8.1   De opgegeven prijzen van producten en diensten zijn in euro’s  exclusief BTW. Indien expliciet aangegeven zijn de prijzen vrijgesteld van BTW. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

8.2   De prijzen zoals de Academie deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden worden gewijzigd. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

8.3   De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4   Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

9. Levering lesmateriaal

9.1   De docent levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist.

Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld of digitaal ter beschikking gesteld.

9.2   Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door de docent vervangen, indien dit aan de docent  toe te rekenen is.

9.3   De cursist krijgt het door de docent verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.

9.4   Copyright van alle door Academie/docenten gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Academie, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 9.1. tot en met 9.3  betreft het fysieke lesmateriaal. Het eigendom van content aangeboden via de digitale leeromgeving berust bij de Academie, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de content. De cursist heeft een gebruiksrecht gedurende de cursus en 24 maanden na afloop van de laatste les. Indien toegestaan door de eigenaar van de content kan de cursist voor eigen gebruik een kopie van de content downloaden.

10. Betalingen

10.1  Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische bestelformulier door de Academie is de cursist het gehele cursusgeld aan de Academie verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door de Academie. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.

10.2  Betaling door de cursist geschiedt door middel van de betaalmodule op de website van de Academie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere betaalmethode is overeengekomen.

10.3  Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is de Academie gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

10.4  Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal de Academie het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

10.5   Indien de cursist op de bestelling aangeeft het studiemateriaal via de Academie te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.

10.6   Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.

11. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door de Academie, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Academie zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Academie zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

12. Vragen en klachten

12.1   De Academie streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Meldingen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Academie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Academie, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (kijk voor de klachtenprocedure op: www.academiemkb.nl/klachten. Alleen dan zal Academie de klacht in behandeling kunnen nemen. Academie adviseert de cursist om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. De Academie zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

12.3   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

13. Geschillenregeling

13.1   De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

13.2   Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

13.3   De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij Academie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

13.4   Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5   Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De kosten hiervan worden gedragen door diegene die het geschil via de geschillencommissie aanhangig maakt.

13.6   Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Academie aan deze keuze gebonden.

13.7   Wanneer Academie een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Academie kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

13.8   De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Download studievoorwaarden

U kut hieronder de studievoorwaarden downloaden.